Preskočiť na obsah

Košík

Váš košík je prázdny

Podmínky služby

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvod

Lodis (www.lodis.com) je web provozovaný společností Lodis Company. Vlastník webových stránek, včetně dceřiných společností a přidružených společností (nebo „my“ nebo „nás“ nebo „naše“) poskytuje informace obsažené na této webové stránce nebo na kterékoli ze stránek tvořících web návštěvníkům („návštěvníkům“) (souhrnně označované jako „ vy“ nebo „váš“ dále) v souladu s podmínkami stanovenými v těchto podmínkách webových stránek, zásadách ochrany osobních údajů a jakýchkoli dalších relevantních podmínkách, zásadách a upozorněních, které se mohou vztahovat na konkrétní sekci nebo modul této webové stránky . Přečtěte si prosím pozorně tuto smlouvu. Prohlížením, přístupem nebo používáním této webové stránky nebo používáním jakýchkoli zařízení nebo služeb zpřístupněných jejím prostřednictvím nebo prováděním transakcí prostřednictvím nebo na nich souhlasíte s podmínkami, které se zobrazují níže (všechny se nazývají „Smlouva“). Tato smlouva je uzavřena mezi vámi a námi.

Dostupnost webu

Společnost Lodis může pozastavit webovou stránku z jakéhokoli důvodu, včetně mimo jiné oprav, plánované údržby nebo upgradů, a nenese vůči vám odpovědnost za jakékoli takové pozastavení.

Společnost Lodis si vyhrazuje právo provést jakékoli změny na webových stránkách nebo ukončit jakýkoli aspekt nebo funkci webových stránek bez upozornění.

V případě, že společnost Lodis na základě vlastního uvážení usoudí, že provádíte jakékoli nezákonné a/nebo neoprávněné používání webových stránek a/nebo vaše používání webových stránek je v rozporu s těmito podmínkami, společnost Lodis si vyhrazuje právo podniknout jakékoli kroky že to považuje za nutné, včetně ukončení bez předchozího upozornění vašeho používání webové stránky a v případě nezákonného používání zahájení soudního řízení.

Po zadání objednávky obdržíte e-mail od společnosti Lodis s potvrzením, že společnost Lodis obdržela vaši objednávku. Upozorňujeme, že to neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vaše objednávka představuje nabídku společnosti Lodis ke koupi Produktu k prodeji prostřednictvím Webové stránky. Všechny objednávky podléhají přijetí společností Lodis a my vám toto přijetí potvrdíme zasláním e-mailu, který potvrzuje, že Produkt byl odeslán (Potvrzení o odeslání).

Platba kreditní kartou

Při transakci kreditní kartou musíte použít svou vlastní kreditní kartu. Neneseme odpovědnost za jakýkoli druh podvodu s kreditními kartami. Odpovědnost za podvodné použití karty bude na uživateli a břemeno „prokázat opak“ bude výhradně na uživateli

ochranné známky

Ochranné známky, názvy, loga a značky služeb (souhrnně „ochranné známky“) zobrazené na této webové stránce jsou registrované a neregistrované ochranné známky vlastníka webové stránky a produktů uvedených na této webové stránce. Nic obsažené na této webové stránce by nemělo být vykládáno jako udělení jakékoli licence nebo práva používat jakoukoli ochrannou známku bez předchozího písemného souhlasu vlastníka webové stránky.

Externí odkazy

Externí odkazy mohou být poskytnuty pro vaše pohodlí, ale jsou mimo kontrolu vlastníka webových stránek a není poskytnuto žádné prohlášení, pokud jde o jejich obsah. Použití nebo spoléhání se na jakékoli externí odkazy a obsah na nich poskytovaný je na vaše vlastní riziko. Při návštěvě externích odkazů se musíte odkázat na podmínky použití těchto externích webových stránek. Bez výslovného předchozího písemného souhlasu vlastníka webové stránky nesmí být vytvořeny žádné hypertextové odkazy z jakékoli webové stránky ovládané vámi nebo jinak na tyto webové stránky. Pokud byste chtěli vytvořit odkaz na tuto webovou stránku nebo si vyžádat odkaz na vaši webovou stránku, kontaktujte nás na adrese care@lodis.com.

Specifické použití

Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat web k odesílání nebo zveřejňování jakékoli zprávy nebo materiálu, který je nezákonný, obtěžující, pomlouvačný, urážlivý, neslušný, výhružný, škodlivý, vulgární, obscénní, sexuálně orientovaný, rasově urážlivý, profánní, pornografický nebo porušuje jakýkoli platný zákon. a tímto ODŠKODŇUJETE Vlastníka webových stránek za jakoukoli ztrátu, odpovědnost, škodu nebo výdaje jakékoli povahy, které může utrpět Vlastník webových stránek nebo jakákoli třetí strana a která je způsobena nebo lze přičíst, ať už přímo či nepřímo, vašemu používání webové stránky k odesílání nebo zveřejnit jakoukoli takovou zprávu nebo materiál.

Zřeknutí se odpovědnosti

Vlastník webových stránek nenese odpovědnost a ODMÍTNE veškerou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, odpovědnost, škodu (ať už přímou, nepřímou nebo následnou), osobní zranění nebo výdaje jakékoli povahy, které mohou utrpět vy nebo jakákoli třetí strana (včetně vaší společnosti). ), v důsledku nebo které lze přímo či nepřímo přičíst vašemu přístupu a používání webové stránky, jakýmkoli informacím obsaženým na webové stránce, vašim osobním údajům nebo osobním údajům vaší společnosti nebo materiálům a informacím přenášeným prostřednictvím našeho systému. ZEJMÉNA, ani vlastník webových stránek, ani žádná třetí strana nebo poskytovatel dat či obsahu nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné jiné osobě, firmě nebo korporaci za jakoukoli ztrátu, odpovědnost, škodu (ať už přímou nebo následnou), zranění osob. nebo výdaje jakékoli povahy vyplývající z jakýchkoli zpoždění, nepřesností, chyb nebo opomenutí jakýchkoli informací o ceně akcií nebo jejich přenosu nebo za jakékoli akce provedené na základě těchto informací nebo z nich vyvolané nebo z důvodu neplnění nebo přerušení, nebo jeho ukončení.

Uživatel Webu

Vlastník webu neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení, že informace na webu jsou vhodné pro použití v jakékoli jurisdikci. Vstupem na webovou stránku zaručujete a prohlašujete vlastníkovi webové stránky, že jste ze zákona oprávněni tak učinit a využívat informace zpřístupněné prostřednictvím webové stránky.

Žádné komerční využití

Tato webová stránka je určena pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provozovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, komerčně využívat, vytvářet odvozená díla, přenášet nebo prodávat jakýkoli obsah, software, produkty nebo služby obsažené na této stránce. Tuto stránku ani žádný její obsah nesmíte používat k podpoře jakéhokoli komerčního účelu, včetně jakékoli reklamy nebo aktivity generující příjmy z reklamy na vaší vlastní stránce.

Registrace návštěvníka

Návštěvníci se budou muset zaregistrovat na webových stránkách, aby mohli používat některé služby nebo funkce dostupné na těchto webových stránkách. Při registraci jste povinni poskytnout o sobě informace, které jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech. Pokud by se některé z vašich registračních údajů změnily, neprodleně nás o tom informujte buď pomocí automatizované služby webové stránky, nebo prostřednictvím e-mailu info@lodis.com. Podmínky registrace můžeme čas od času změnit.

Celý souhlas

Tyto podmínky webových stránek představují jediný záznam o dohodě mezi vámi a vlastníkem webových stránek ve vztahu k vašemu používání webových stránek. Vy ani vlastník webových stránek nebudete vázáni žádným výslovným tichým nebo předpokládaným prohlášením, zárukou, příslibem a podobně, které zde nejsou uvedeny. Pokud není výslovně uvedeno jinak, tyto podmínky webových stránek nahrazují a nahrazují všechny předchozí závazky, závazky nebo prohlášení, ať už písemné nebo ústní, mezi vámi a vlastníkem webových stránek v souvislosti s vaším používáním webových stránek.

Změna

Vlastník webových stránek může kdykoli upravit jakékoli relevantní podmínky, zásady nebo upozornění. Berete na vědomí, že občasnou návštěvou webové stránky se stanete vázáni aktuální verzí příslušných podmínek (dále jen „aktuální verze“), a pokud není uvedeno v aktuální verzi, všechny předchozí verze budou nahrazeny současná verze. Ponesete odpovědnost za kontrolu aktuální verze při každé návštěvě webové stránky.

Konflikt

Objeví-li se jakýkoli rozpor nebo rozpor mezi ustanoveními těchto podmínek webové stránky a jakýmikoli jinými příslušnými podmínkami, zásadami nebo upozorněními, ostatní příslušné podmínky, zásady nebo upozornění, které se týkají konkrétně určité sekce nebo modulu webové stránky, budou převažují, pokud jde o vaše používání příslušné sekce nebo modulu webové stránky.

Vzdání se práva

Žádné shovívavost nebo prodloužení lhůty, které vy nebo vlastník webových stránek můžete druhému poskytnout, nebude představovat vzdání se nebo, ať už formou zastavení nebo jinak, neomezí žádná ze stávajících nebo budoucích práv poskytovatele ve smyslu této smlouvy, s výjimkou případu nebo v rozsahu, v jakém poskytovatel podepsal písemný dokument, kterým se těchto práv výslovně vzdává nebo omezuje.

Odstoupení

Vlastník webových stránek je oprávněn postoupit, postoupit a delegovat všechna nebo některá ze svých práv a povinností ve smyslu jakýchkoli relevantních podmínek, zásad a upozornění jakékoli třetí straně.

Oddělitelnost

Všechna ustanovení jakýchkoli příslušných podmínek, zásad a upozornění jsou bez ohledu na způsob, jakým byla seskupena nebo gramaticky propojena, od sebe oddělitelná. Jakékoli ustanovení jakýchkoli relevantních podmínek, zásad a upozornění, které je nebo se stane nevymahatelným v jakékoli jurisdikci, ať už z důvodu neplatnosti, neplatnosti, nezákonnosti, nezákonnosti nebo z jakéhokoli důvodu, bude v takové jurisdikci platné pouze a pouze do té míry, že je tak nevymahatelné, je považováno za pro non scripto a zbývající ustanovení jakýchkoli příslušných podmínek, zásad a upozornění zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Komentáře nebo dotazy

Máte-li jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy vyplývající z webových stránek nebo jiných relevantních podmínek, zásad a upozornění, kontaktujte nás na adrese info@lodis.com